Du er her:
UVM Indberetningsportal: Forside
     
Til Voksenuddannelsescentrene (enkeltfag) samt AMU-udbydere og Åben Uddannelse (IEU)

Vedrørende indberetning for 1. kvartal 2017, med indberetningsfrist 5. april 2017.

På grund af, at påsken i 2017 falder medio april kan det blive vanskeligt at nå at behandle alle indberetninger, hvis vi først modtager dem den 5. april.

Vi skal derfor opfordre til, at man indberetter så hurtigt som muligt efter 30. marts.

Indkaldebreve 2017 ligger tilgængeligt under menupunktet Info

Indkaldebrev vedrørende indberetning af aktivitet og optag for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt adgangskurser forår 2017, indkaldebrev til professionshøjskoler og ervervsakademier m.fl.som benytter SIS eller web, vedrørende åben uddannelse på videregående niveau i 2017 samt indkaldebrev til universiteter, vedrørende åben uddannelse på videregående niveau i 2017, samt institutioner med almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser samt IEU fuldtidsuddannelser samt AMU ligger alle tilgængelig under menupunktet Info.

Afstemningsrapporten Posteringer Kvartalsoversigt

Posteringer Kvartalsoversigt som tidligere blev overført til brevportalen I PDF, er afløst af en digital løsning, hvor udbetalte tilskud trækkes under Posteringsdata øverst under menupunktet Regneark. 

Der skal logges på med institutionens brugernavn og adgangskode for at få adgang til menupunktet Regneark.Skal der eksempelvis trækkes en afstemningsrapport for 2016 vælges finansåret 2016 og slutdato 31-12-2016 som parameter.

Posteringsdata udtrukket digitalt kan kopieres over i en skabelon med makro, som kan ordne tallene, hvis det ønskes. Denne ligger tilgængelig i højre kolonne; gemmes lokalt som en XLSM.

Kvartalsrapporter (aktivitetsrapporter) i Excel

 

Aktivitetsrapporter som omfatter IEU, PG, GYM, VUC, PB og EA via SIS, EA fuldtid via EASY, almene voksenuddannelser enkeltfag, skolehjem, skolepraktik, ÅU og AMU trækkes digitalt under menupunktet Regneark.

Institutionerne skal være logget på brugerid på samme måde som for adgang til tilskudsbreve m.fl.

 

Det er her ligeledes muligt at udtrække udbetalingsgrundlaget digitalt (grundlagsåret) for eksempelvis bygningstaxametertilskuddet i 2016.

 

Eksempel. Grundlagsåret for udbetaling af bygningstaxametertilskud for IEU fuldtid (uddannelsesområde vælges: Fuldtid - IEU/GYM/VUC/PG/EA)

 omfatter aktiviteten i perioden 16-09-2014 til og med 15-09-2015.

Dette anføres som parametre hvor perioderne afgrænses under   Opgørelsesperiode (dd-mm-åååå):

 

Professionshøjskolerne (PB) og erhvervsakademierne (EA indberettet via SIS)  trækker deres aktivitet under uddannelsesområdet ordinære STÅ (studenterårsværk) og anfører opgørelsesperioden for udbetaling af bygningstaxameter og forskud.

Fejl adgang til Indberetnings- og Brevportalen

 

Indberetnings- og Brevportalen har fået ny IP-adresse, så problemet med adgangen, hvor brugerne oplever problemer med at logge på portalen med fejlmeddelsen ”Siden kan ikke vises”.

 

Dette kan løses ved at åbne for TCP port 7777 mod Undervisningsministeriets server i firewallen. Ny IP-adresse er: 188.64.155.135.

 

Vær særlig opmærksom hvis I har et favorit link i din browser til ministeriets indberetninger, skal det erstattes med det nye:

https://indberetninger.uvm.dk/pls/pilot/!indb.menu  

Dispositionsbegrænsning 2016

Pris- og lønforudsætningerne for 2016 er revideret siden pris- og lønopregningen af finansloven for 2016. På den baggrund bliver skolernes tilskud for 2016 reguleret. Samtidig er statens indkøbsprogram fase 10 igangsat.

Du kan finde flere informationer på: http://www.uvm.dk/Administration/Takstkatalog-og-finanslov/Finanslov/Dispositionsbegraensninger-i-2016

Det fleksible klasseloft (2. september 2016)

Indberetning af gennemsnitlige klassekvotienter på de gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2016 – 2017

Blanketterne til brug for opgørelse og indberetning af gennemsnitlige klassekvotienter på de gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2016 – 2017 samt administration af det fleksible klasseloft er nu tilgængelige på ministeriet hjemmeside, og kan hentes via nedenstående links.

Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse:

http://uvm.dk/Administration/Regnskab-og-revision/Revision/Revisorerklaeringer/Revisorerklaeringer-for-almengymnasiale-uddannelser-og-almen-voksenuddannelse

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse:

http://uvm.dk/Administration/Regnskab-og-revision/Revision/Revisorerklaeringer/Revisorerklaeringer-til-erhvervsuddannelser-og-erhvervsgymnasiale-uddannelser

Private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen:

http://uvm.dk/Administration/Regnskab-og-revision/Revision/Revisorerklaeringer/Leder-og-revisorerklaeringer-til-private-gymnasier?allowCookies=on

IEU-instruksen, version 2016.2 (1. juli 2016)

Version 2016.2 er nu tilgængelig på ministeriets hjemmeside:

http://uvm.dk/Administration/Tilskud-til-institutioner/Instrukser-om-tilskud/Instruks-for-tilskud-til-institutioner-for-erhvervsrettede-uddannelser

Den ny version af IEU-instruksen omfatter blandt andet tilskudsregler vedrørende:

  • Kompetencevurdering forud for euv
  • Integrationsgrunduddannelse
  • Refusion af tilbagebetalt deltagerbetaling
  • Studieadministrative it-systemer

For nærmere information henvises til de særskilte nyheder herom på brevportalen.

Kompetencevurdering forud for euv (1. juli 2016)

Fra 1. juli 2016 kan kompetencevurdering forud for euv foregå under åben uddannelse.

Som det fremgår af version 2016.2 af IEU-instruksen, skal tilskudsberettiget aktivitet opgøres og indberettes på formål 396 RKV før erhvervsuddannelse for voksne med fagkode 980 RKV før erhvervsuddannelse for voksne.

Ved indberetningen skal anvendes tilskudsmærkekombination ÅBNUD.

Deltagere i kompetencevurdering forud for euv er fritaget fra at betale deltagerbetaling. Aktiviteten skal derfor indberettes med betalingsstatus 4, hvilket betyder, at der udløses deltager betalingskompensation i forbindelse med tilskudsudbetalingen.

Den tilskudsberettigede aktivitet skal medtages i indberetningen for det kvartal, hvor aktiviteten har slutdato.

Integrationsgrunduddannelse (1. juli 2016)

I medfør af bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og virksomhedsbonus efter integrationsloven:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183388 kan flygtninge fra 1. juli 2016 påbegynde integrationsgrunduddannelse (igu).

Deltagere i igu er i henhold til § 16 i bekendtgørelsen fritaget fra at betale deltagerbetaling.

Det er en betingelse for fritagelse fra deltagerbetaling, at uddannelsesinstitutionen ved tilmelding modtager en kopi af aftalen om integrationsgrunduddannelse.

Tilskudsmærkekombinationerne, som skal anvendes ved opgørelse og indberetning af tilskudsberettiget aktivitet vedrørende igu fremgår af afsnit 20.1.8 i IEU-instruksen.

Aktivitet vedrørende igu skal indberettes med betalingsstatus 4, hvilket betyder, at der udløses deltager betalingskompensation i forbindelse med tilskudsudbetalingen.

Den tilskudsberettigede aktivitet skal medtages i indberetningen for det kvartal, hvor aktiviteten har slutdato.

Refusion af tilbagebetalt deltagerbetaling (1. juli 2016)

I henhold til § 11, stk. 5 i Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176126 refunderer Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling deltagerbetaling, som uddannelsesinstitutionen tilbagebetaler efter stk. 4 på grundlag af institutionernes indberetning om gennemført tilbagebetaling.

Den faktiske udgift til tilbagebetaling registreres på det relevante CØSA-formål, jf. afsnit 21.1.2 i IEU-instruksen, med fagkode 16057.

Ved indberetningen anvendes tilskudsmærkekombination TILBA og betalingsstatus 4.

Refusion af tilbagebetalt deltagerbetaling udbetales kvartalsvist på grundlag af institutionernes indberetninger.

Studieadministrative it-systemer (1. juli 2016)

Fra 1. juli 2016 er institutioner for erhvervsrettet uddannelse omfattet af de standarder og krav, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling stiller til institutionernes studieadministrative systemer i henhold til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser m.fl. :

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181728

På grundlag heraf er det i afsnit 26.2.1 i IEU-instruksen fastsat, at institutioner og udbydere, som er omfattet af instruksen, ved opgørelse og indberetning af tilskudsberettiget aktivitet kan anvende EASY-A, eller et andet studieadministrativt system, der er omfattet af en systemrevisionserklæring uden forbehold, jf. bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser.

Til Voksenuddannelsescentrene (10. juni 2016)

Indberetning af aktivitet gennemført som fjernundervisning

 

1. Enkeltfagsaktivitet (hf/stx-enkeltfag, avu, FVU, ordblindundervisning for voksne, GSK)

Voksenuddannelsescentrene kan fra og med indberetningsfristen for 2. kvartal 2016 indberette aktivitet gennemført ved fjernundervisning via LUDUS.

 

De enkelte voksenuddannelsescentre skal derfor sikre, at der til indberetningsfristen for 2. kvartal 2016 (d. 5. juli 2016) foretages en supplerende aktivitetsindberetning for 1. kvartal 2016, således at fjernundervisning, der er gennemført i 1. kvartal 2016, opgøres efter de nye regler og indberettes på de nye særlige tilskudsmærker for fjernundervisning.

 

2. Fuldtidsaktivitet (hf, studenterkursus, GS)

Voksenuddannelsescentre, som ikke kan indberette fuldtidsaktivitet gennemført som fjernundervisning via LUDUS, skal indberette den pågældende aktivitet via menupunktet indberetninger (skema 220) på indberetnings- og brevportalen.

 

Det enkelte voksenuddannelsescenter skal sikre, at der til indberetningsfristen for 2. kvartal 2016 (d. 16. juni 2016) foretages en supplerende aktivitetsindberetning for 1. kvartal 2016, således at fjernundervisning, der er gennemført i 1. kvartal 2016, opgøres efter de nye regler og indberettes på de nye særlige tilskudsmærker for fjernundervisning, jf. afsnit 3.1.3 i AGV-instruksen.

GVU aktivitet konteres på EUD’s finanslovskonto fra 2016

Fra 1. januar 2016 vil udbetaling af taxametertilskud til GVU-elever ligge sammen med tilskudsdokumentationen vedrørende EUD (tilskudsbrev for IEU).

GVU er fra og med 1. august 2015 erstattet af erhvervsuddannelse for voksne. Omkostningerne herved (afløb af GVU) finansieres i hht. FL 16 via § 20.31.01 Erhvervsuddannelser.

Elever, der har påbegyndt en GVU inden d. 1. august 2015, kan færdiggøre denne på de tidligere gældende vilkår.

Indberetninger af GVU-aktivitet skal udføres som hidtil

AMU-kursister med forældet videregående uddannelse

 

Aktivitet vedrørende AMU-kursister med forældet videregående uddannelse skal foretages via blanket

 Med finansloven for 2015 ændredes reglen om fuld deltagerbetaling for personer med en videregående uddannelse, således at deltagere med en forældet videregående uddannelse er omfattet af almindelig deltagerbetaling i perioden 2015 – 2017.

I henhold til afsnit 20.1.5 i IEU-instruksen indgår aktivitet vedrørende deltagere med en videregående uddannelse, som er forældet, med virkning fra 1. januar 2015 således i opgørelsen af tilskudsberettiget aktivitet efter reglerne for aktivitet vedrørende deltagere, som ikke har en videregående uddannelse (almindelig deltagerbetaling).

Institutioner, som oplever problemer i forbindelse med elektronisk indberetning via EASY af den ovenfornævnte aktivitet til ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, kan i stedet foretage en blanket indberetning af den pågældende aktivitet ved anvendelse af en særlig ledelses- og revisorerklæring, som kan hentes her:

 http://www.uvm.dk/Administration/Regnskab-og-revision/Revision/Revisorerklaeringer/Revisorerklaeringer-til-AMU

 Det forventes, at den pågældende aktivitet vil kunne indberettes elektronisk i forbindelse med aktivitetsindberetningen for 1. kvartal 2016. Tilskud udbetalt på grundlag af blanket-indberettet aktivitet vil i forbindelse hermed blive trukket tilbage og erstattet af tilskud beregnet på grundlag af den elektronisk indberettede aktivitet.

 

Information om afklaring f.s.v.a. Betalingsloven

 

Information om afklaring f.s.v.a. ledige dagpengemodtagere, der på egen hånd deltager i uddannelse efter § 62 a, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

 Kommunalbestyrelsens betalingsforpligtelse efter betalingsloven omfatter ikke ledige dagpengemodtagere, der på egen hånd deltager i uddannelse efter § 62 a, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., Jf.

 http://www.uvm.dk/Administration/Tilskud-til-institutioner/Betalingsloven?allowCookies=on

 

     
     Indtast brugernavn:
Indtast kodeord med små bogstaver:
     
     
     
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. | Frederiksholms Kanal 25 | 1220 København K | Tlf 3392 5000 | Fax 3392 5547 | E-mail ktst@ktst.dk